Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване

Предлаганото изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (КТК) има две основни задачи, първата от които е да бъдат съобразени нормите на вътрешното право с правилата на два международни акта, по които Република България е страна – Морската трудова конвенция от 2006 г. на Международната организация на труда, приета на 23 февруари 2006 г. в Женева, и Международната конвенция за арест на кораби от 1999 г. на Международната морска организация, подписана на 27 юли 2000 г. в Ню Йорк, а втората – да бъде определен национален орган, отговарящ за изпълнението на Регламент (ЕО) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 334/1 от 2010 г.).

Лице за контакт: Силвина Бъкарджиева, старши експерт в дирекция „ЕСМОП”, ИА „МА”, тел. 02/9300934, е-mail: Silvina.Bakardzhieva@marad.bg. И Павлинка Ковачева, главен юрисконсулт дирекция АПФСО, ИА "МА", тел. 02/9304079, е-mail:  Pavlinka.Kovacheva@marad.bg

 

 


Дата на откриване: 17.7.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 31.7.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари