Обществени консултации

Проект на Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България през програмния период 2014 – 2020 г. Това е документът, в който се определя стратегията на държавата-членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на ЕС, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството.
През м. март 2012 г. беше създадена междуведомствена работната група за разработване на Споразумението за партньорство с участието на представители на администрацията и на широк кръг партньори – представители на неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, академичната общност, организациите на работодателите, работниците и служителите, организациите на и за хората с увреждания и др. В резултат от дейността на работната група и на компетентните ведомства е разработен работен вариант на Споразумението.
Формулираните в документа приоритети за финансиране са изведени на базата на анализ на различията, потребностите за развитие и потенциала за растеж. Документът съдържа и описание на механизмите, които ще се прилагат за осигуряване на ефективното управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и описание на интегрирания подход за териториално развитие, който ще се прилага при управлението им.

Вашите мнения и предложения може да изпращате и на e-mail: programming@government.bg.
 


Дата на откриване: 24.7.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Междусекторни политики
Дата на приключване: 7.8.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари