Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение на Наредбата за изискванията към етикетирането, маркировката и външното оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване на оценка на съответствието на съдържанието на вредни съставки в цигарите

Министерството на икономиката и енергетиката предлага за обществено обсъждане изменение в Наредбата за изискванията към етикетирането, маркировката и външното оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване на оценка на съответствието на съдържанието на вредни съставки в цигарите. Промените в наредбата имат за цел привеждане на националното законодателство в съответствие с правото на Европейския съюз и по-конкретно с Директива 2012/9/ЕС.

Проектът на постановление предвижда:

•изменение на допълнителните здравни предупредителни надписи, изброени в приложението към чл. 5, ал. 2 от Наредбата;

•възможност за предлагане на неетикетирани в съответствие с настоящото постановление тютюневи изделия на пазара, до изчерпване на количествата, но не по-късно от 28 март 2016 г. (чл. 3 на Директива 2012/9/ЕС).

Законът за тютюна и тютюневите изделия предвижда Министерския съвет да определи с наредба изискванията за етикетиране, обозначаване и оформление на тютюневите изделия. Тези изисквания са определени с Наредбата за изискванията към етикетирането, маркировката и външното оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване на оценка на съответствието на съдържанието на вредни съставки в цигарите (наричана по-нататък "Наредбата"), приета с ПМС № 184 от 2004 г.

Съгласно чл. 5, ал. ал. 1 и 2 от Наредбата, на широките страни на всяка потребителска и външна опаковка на тютюневите изделия (с изключение на тези за дъвчене и смъркане) следва да бъдат изписани предупредителни надписи, свързани със здравните последствия от тютюнопушенето. На едната широка страна се поставя надпис: "Пушенето убива" или "Пушенето вреди сериозно на Вас и на другите около Вас", а на другата страна – допълнителен предупредителен надпис от списъка по приложението към чл. 5, ал. 2 от Наредбата.

С Директива 2012/9/ЕС на ЕК за изменение на приложение I към Директива 2001/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия (текст от значение за ЕИП), се предвижда изменение на списъка на допълнителните предупредителни надписи, отнасящи се за здравето.


Дата на откриване: 31.7.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 14.8.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари