Обществени консултации

Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на Постановление се предлага да бъдат изменени и допълнени подзаконови актове в областта на държавната служба, приети с ПМС № 129 от 26 юни 2012 г.:

1. Класификатор на длъжностите в администрацията (КДА)
В КДА са включени длъжностите, предвидени в специални закони.
Предложенията за изменения в КДА произтичат от:
• Разпоредбата на § 6, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, съгласно която в КДА следва да бъдат включени длъжностите, предвидени в специален закон.
• Настъпили промени в законодателството относно изискванията за заемане на определени длъжности.

2. Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията (НПКДА).
Предложените изменения в НПКДА са свързани с:
• Премахване на възможността длъжността "инспектор" да може да се заема от служител със средно образование и по трудово правоотношение. Длъжността е експертна с контролни функции и съгласно Закона за администрацията следва да се заема от лица с висше образование и по служебно правоотношение.
• Създаване на правна възможност за намаляване на ръководните длъжности в малките по численост администрации. Предлага се общата администрация да може да се ръководи пряко от главния секретар/секретаря на община, когато определената обща численост на административната структура е до 35 щатни бройки.
• Предложени са подобрени форми на рекапитулацията към приложенията за длъжностното и поименното щатно разписание, допълнени с органите на власт в различните административни структури.

3. Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (НУРОИСДА).
В НУРОИСДА са предложени допълнения, свързани с въвеждането на възможност за използването на съвременен метод за оценка на компетенции – център за оценка, който може да се прилага при конкурентен подбор за висши държавни служители и за ръководни длъжности след одобрение на органа по назначаването.
В държавната администрация към момента работят над 20 оценители и един ръководител на център за оценка, подготвени по проекти на Националната агенция за приходите и на Института по публична администрация, които могат да подпомагат администрациите, прилагащи център за оценка като способ за извършването на качествен конкурентен подбор.


Дата на откриване: 7.8.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 9.9.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 август 2013 г. 12:17:33 ч.
slugitel

По каква причина

длъжността инспектор по приходите в НАП се заема и от служители със средно образование?!

12 август 2013 г. 10:23:33 ч.
lubosesito

Главен счетоводител

Крайно време е да се разбере, че длъжността главен счетоводител е ръководна длъжност, така както е за главен архитект. Няма ли кой да го разбере и да промени това положение?

12 август 2013 г. 14:11:33 ч.
slugitel_1

поредното недоразумение

Ако наистина се цели ограничаване на броя на ръководните служители в администрации до 35 щатни бройки, да се предвиди принципно намаляване числеността на лицата, заемащи ръководни длъжности в такива администрации-норматива за численост да бъде намален от15 % на примерно 10%. Ако целта е да няма длъжности Директори обща администрация- мотивировката, че се цели ограничаване броя на ръководните служители би могла да свърши работа.

12 август 2013 г. 16:12:10 ч.
deni2013

Защо без директор "Обща администрация"?

Ще може ли главният секретар да ръководи, включително планира, организира, контролира и координира дейността на звената на Общата администрация: 1. "Канцелария"; 2. "Финансово-стопански дейности"; 3. "Правни дейности"; 4. "Управление на собствеността"; 5. "Човешки ресурси"; 6. "Управление при отбранително-мобилизационна подготовка"; 7. "Информационно обслужване и технологии"; 8. "Административно обслужване" и едновременно да изпълнява ефективно функциите си на главен секретар?! От друга страна може главният секретар да е с по-големи компетенции в областта на "Специализираната администрация" и съответно да изпълнява функциите на директор "Специализирана администрация"!

12 август 2013 г. 16:22:47 ч.
deni2013

Заглавие

Коментар

12 август 2013 г. 16:36:23 ч.
deni2013

Защо без директор "Обща администрация"?

Предложение за следната промяна: "Създаване на правна възможност за намаляване на ръководните длъжности в малките по численост администрации. Предлага се общата и/или специализираната администрация да може да се ръководят пряко от главния секретар/секретаря на община, когато определената обща численост на административната структура е до 35 щатни бройки."

12 август 2013 г. 22:39:19 ч.
служител

Директор или секретар?

Счита, че е по-удачно в администрациите с до 35 щатни бройки да няма "главен секретар". Именно тази длъжност се явява в повече на тези администрации. Съгласна съм, че е по-удачно да замести директора на специализираната администрация, предвид вменените на секретаря функции. А и ако главния секретар пряко ръководи едната дирекция -то се обезсмислят неговите предполагаеми "безпристрастност" и "обективност" в процеса на атестация.

Предлагам следната редакция:
Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; попр., бр. 75 от 2012 г., изм. и доп. бр.80 и 103 от 2012 г.), се правят следните изменения и допълнения:

2. В чл. 12:
а) Създава се нова ал. 8:
„(8) Когато определената обща численост на административната структура е до 35 щатни бройки, по преценка на съответния орган на държавна власт администрация може да няма главен секретар."

19 август 2013 г. 11:36:06 ч.
slugitel

В НАП

инспектор по приходите със средно образование и държавен служител?!? Що за абсурд е това