Обществени консултации

Проект на Устройствен правилник на Министерство на външните работи

С проекта на нов Устройствен правилник на Министерство на външните работи се цели да намерят институционално решение актуализираните приоритети на Министерството на външните работи, подобряване на координацията между отделните структурни звена и конкретизиране на функциите им, засилване на контрола и отчетността в министерството и дипломатическите мисии, оптимизиране и преразпределение на щатната численост.


Дата на откриване: 9.8.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 22.8.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 август 2013 г. 19:13:13 ч.
t.kalpakchiev

Въпрос

1. От създаването на Дирекция "Югоизточна Европа" личи, че Софийският Форум за Балканите ще продължи да съществува. А ще бъде ли той разширен с панел за Източното Партньорство?

2. Какъв е замисъла на § 4. от Допълнителните разпоредби?

Благодаря.

19 август 2013 г. 17:40:27 ч.
esimeonova

Проект на Устройствен правилник на Министерство на външните работи

Предложеният УС на МВнР отразява направените до момента коментари и определено ще подобри структурата и функционирането на дипломатическата служба. Предлагам в текста да бъдат направени следните допълнения и изменения:
1. УС предвижда намаляване на щатните бройки в централно управление с 56 за сметка на задграничните представителства. Това вероятно произтича от преструктурирането на общата и специализираната администрация, от обособяването на отделни дирекции и създаването на нови. Увеличава се значително щатът на дирекция "Човешки ресурси" и "Права на човека", което трябва да има своята аргументация. Абсолютно необходимо е възстановяването на дирекции "ЮИЕ"и "Източна Европа и Централна Азия", съответно това води до увеличаване на общия им щат в сравнение с настоящата ситуация. Същото важи и за дирекции "Америка" и "Азия, Австралия и Океания", както и за дирекции "МП и право на ЕС" и "Правна". Създава се и нова дирекция "Външноикономически отношения", която предполага допълнителни щатни бройки. Въпреки това в резултат на затварянето на дипломатически мисии през последните години и неколкократно съкращаване на дипломатически и административно-технически бройки в посолствата, те работят при минимален капацитет и прехвърлянето на 56 бройки от задграничния към централния щат ще засили този ефект и допълнително би затруднило функционирането им. От друга страна съкращаването на задграничния щат ще удължи периода на ротацията. Предлагам това съотношение да се разгледа внимателно и реорганизацията се направи до голяма степен за сметка на оптимизиране на щата в централно управление.
2. Създаването на дирекция "Външноикономически отношения" е абсолютно наложително, но е важно и тази структура да се изпълни със съдържание, за да не бъде просто едно звено, което осъществява координацията с МИЕ. Предлагам да се разгледа опцията в тази дирекция да се прехвърлят търговските и други икономически споразумения с трети страни, както и СТО и др. В началото на членството ни в ЕС в рамките на дирекция "ЕС" бе създаден отдел "Външноикономически отношения и отношения с межд.икон.и фин.организации", чиито функции бяха да следи и анализира споразуменията в икон.област, които ЕС подписва с трети страни, съответно координира и работи с двустранните дирекции и следи за съответствието на двустранните ни договорености. Така че подобна дирекция би могла да бъде аналог на дирекция "Външноикономическа политика" в МИЕ, само че да гарантира политически подход.
3. Тематиката за разоръжаването винаги е попадала в дирекция "НАТО и регионална сигурност“, респективно "Политика за сигурност". Независимо, че в рамките на ООН има Комитет, който се занимава с тези въпроси, считам, че връзката му с проблематиката на сигурността и отбраната е по-силна и би следвало да запази досегашното си място. В случай, че бъде преместена в дирекция "ООН", то би следвало да бъде интегрирана във функциите на дирекцията, В този си вид стои като допълнително разписана дейност, която измества фокуса от основната дейност на дирекцията.
4. Във функциите на дирекция "ПИЕС" е записано, че "разработва позиции, анализи и становища за участието на РБ в дискусии в органите на Съвета /Корепер 1 и Корепер 2 и РГ/ и са изброени поредица от въпроси. По-корекната формулировка би била да се изброят дейностите от изключателна компетентност на дирекцията, каквито са институционалните въпроси, финансовата рамка, съгласувано с МФ, разширяване, външните измерения на политиките на ЕС, доколкото дирекцията може да дава становища по всички въпроси на дневния ред на ЕС. Включването на Икономическия и валутен съюз влиза в известно противоречие, тъй като МВнР не е водещо ведомство по тази проблематика, а това са МФ и БНБ. В случай, че се изброяват важните досиета, пак трябва да се посочат водещите ведомства. Предлагам да се агрегира също така текста, касаещ разширяването, тъй като се срещат повторения.
5. Във функциите на ГД "Глобални въпроси", при изброяване на организациите да се добави и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, тъй като това е по-специфична организация, МВнР преследва членство в нея и това предполага стратегически подход, интервенции и инициативи на ниво ГД/чл.36 (1) т.2/.

19 август 2013 г. 17:40:56 ч.
esimeonova

Проект на Устройствен правилник на Министерство на външните работи

6. В допълнение, във функциите на ГД да се разпише връзката на глобалните проблеми с външните измерения на политиките на ЕС, които са в компетенциите на дирекция "ПИЕС", така че да се осъществява координация между позициите, изразявани в други формати на работните органи на ЕС, включително в рамките на координационния механизъм по ПМС 85 и механизмите за съгласуване на позиции по глобалните проблеми. До момента това съгласуване е опосредствано преди всичко чрез водещото ведомство по даден глобален проблем.

7.В чл. 26(1) т.2, както и на всички места, където от координационния механизъм в рамките на ЕС, се изключва ОВППС и политиката за развитие, да се добави и предоставянето на хуманитарна помощ, доколкото тя е част от външните политики на ЕС, за която по аналогия с политиката за развитие се прилага ПМС 234 от 1 август 2011 г.
8. Текстът в УП, касаещ дирекция "ЮИЕ" не включва двустранната дейност на дирекцията и трябва да бъде допълнен, подобно на другите двустранни дирекции.
9. В правомощията на Постоянния секретар да бъде записано, че съдейства за приемственост, последователност и стабилност на дипломатическата служба, в допълнение на това, че отговаря за съответствието с приоритетите и целите на правителството /чл.14 (1) т.2./.
10. Като обща редакционна забележка, навсякъде където става дума за ОВППС и ОПСО, те да се изписват като отделни политики, а не "ОВППС, включително ОПСО".