Публикации

1.12.2023 г.Ежегодни цели на администрацията за 2024 г. и отчет на ежегодните цели за 2023 г.“

Категория: Стратегическо планиране
19.6.2023 г.Доклади за състоянието на администрацията

Категория: Стратегическо планиране
9.11.2021 г.Годишни доклади за младежта

Категория: Стратегическо планиране
17.10.2021 г.Национални социални доклади на Република България

Категория: Стратегическо планиране
17.10.2021 г.Годишни доклади за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България

Категория: Стратегическо планиране
17.10.2021 г.Годишни доклади за състоянието и развитието на земеделието

Категория: Стратегическо планиране
17.10.2021 г.Национални доклади за състоянието и опазването на околната среда

Категория: Стратегическо планиране
8.7.2014 г.Методология за стратегическо планиране в Република България

Категория: Стратегическо планиране
4.2.2013 г.Стратегията на ЕС за дунавския регион

Категория: Стратегическо планиране
21.2.2012 г.ЕВРОПА 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж

Категория: Стратегическо планиране