Публикации

10.4.2024 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти за осигуряване на извънгаранционна базова поддръжка на специализирания софтуер на Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА)

Категория: Административна реформа
4.4.2022 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейност „Разработване на тестове за компютърни умения“ по проект № BG05SFOP001-2.001-0004 „Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация“

Категория: Административна реформа
21.9.2021 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти за реализация на Дейност №2: „Надграждане на Интегрираната информационна система на държавната администрация“ по проект „Трансформация на модела на административно обслужване“

Категория: Административна реформа
12.2.2021 г.Провеждане на онлайн кръгла маса за представяне на предложения за нормативни промени, във връзка с въвеждане на 5 услуги от типа "Епизоди от живота"

Категория: Административна реформа
12.1.2021 г.Анкетно проучване по проект "Подкрепа за административната реформа"

Категория: Административна реформа
15.12.2020 г.Представяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по проект „Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация“

Категория: Административна реформа
30.6.2020 г.Въпросник относно дейностите по осъществяване на процесуално представителство

Категория: Административна реформа
16.4.2020 г.Преглед на съответствието на текущия модел за организация на централната администрация

Категория: Административна реформа
20.12.2019 г.Анкета за отчитане мнението на заинтересованите страни от прилагането на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор

Категория: Административна реформа
27.3.2019 г.Методология за провеждане на функционален анализ и Наръчник за прилагане на методологията

Категория: Административна реформа