Публикации

4.5.2022 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейност „Актуализация на Портала за обществени консултации“ по проект „Администрацията и гражданско общество – партньорство в управлението“

Категория: Добро управление
4.4.2022 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейност „Разработване на тестове за компютърни умения“ по проект № BG05SFOP001-2.001-0004 „Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация“

Категория: Административна реформа
2.3.2022 г.По-добро регулиране: Насоки на Европейската комисия от ноември 2021 г. и Инструментариум на Европейската комисия от ноември 2021 г. и от юли 2023.

Категория: По-добро регулиране
25.2.2022 г.Анкетно проучване за работното време на центровете за административно обслужване

Категория: Административно обслужване
21.2.2022 г.Образец на заявление за изменение на Класификатора на длъжностите в администрацията

Категория: Държавна администрация
7.2.2022 г.Покана за представяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на извънгаранционно обслужване и поддръжка на Платформа за провеждане на тестове и Портал за работа в държавната администрация jobs.government.bg

Категория: Добро управление
4.2.2022 г.Народно събрание на Република България e бенефициент по проект "Повишаване на ефективността при въвеждането на директивите и мерките по прилагането на актовете на Европейския съюз в българските закони"

Категория: България в ЕС
3.2.2022 г.Оценката на въздействието и обществените консултации в указите на Президента на Република България за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на закони

Категория: Оценка на въздействието
9.11.2021 г.Годишни доклади за младежта

Категория: Стратегическо планиране
17.10.2021 г.Годишни доклади за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България

Категория: Стратегическо планиране
  ...