Публикации

31.1.2018 г.

Протоколи от заседнията на работната група за подготовката на проект на Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество и на правила за избор на членове на съвета

Добро управление

От 1 януари 2018 г. влязоха в сила изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, предвиждащи създаването на Съвет за развитието на гражданското общество към Министерския съвет за разработване и провеждане на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество. Законът включва следните ангажименти на бъдещия  Съвет  - да дава становища по проекти на нормативни актове и стратегии, отнасящи се до дейността на гражданските организации; да координира изпълнението на Стратегията за подкрепа на гражданския сектор; да разработва финансов план за подпомагане на проекти на неправителствени организации и да осъществява контрол за ефективното изразходване на публичните средства.

На 11 декември 2017 г. на дискусионна среща в Министерския съвет представители на 70 неправителствени организации излъчиха работна група от 22ма свои представители за изработване на проект на Правила за избор на бъдещия Съвет за развитие на гражданското общество и Правилник за неговата дейност. Преди да бъде предложен на правителството проектът ще бъде съгласуван в широк формат от гражданските организации и подложен на обществено обсъждане.

Работната група, създадена със Заповед № Р-3/03.01.2018 г. на министър-председателя, включва двама представители на администрацията на Министерския съвет.