16.1.2012 г.

Концепцията за продължаване реформата на административнонаказателното правосъдие и правораздаване за периода 2011-2014 г.

Концепции за законодателство

Целта на Концепцията е да изрази волята на Правителството на Република България за:
- засилване на превенцията и увеличаване ефективността от противодействието на административните нарушения посредством методите и средствата на административното наказване
- подобряване дейността на административно-наказателните юрисдикции и контролиращите съдебни инстанции чрез:
а) създаването на съвременни правила за определяне съставите на административните нарушения и за дейността по административно наказване, съобразени с изискванията на правото на Европейския съюз, с Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и протоколите към нея и с практиката на Европейския съд по правата на човека;
б) осъвременяване на предвидените в специалните административни закони санкции, които се налагат на физически или юридически лица, осъществили състав на административно нарушение;
в) разширяване на приложното поле и осъвременяване на юридическите правила за имуществената отговорност на едноличните търговци и юридическите лица, които са се обогатили или биха се обогатили от осъществено престъпление или наказуем стадий на умишлена престъпна дейност;
г) определянето и прилагането на съответни организационни мерки в рамките на дейността на всеки от държавните органи, натоварени с правомощия по административно наказване;
д) подобряване взаимодействието между държавните органи, натоварени с правомощия по превенция и противодействие на административните нарушения.