1.3.2021 г.

Досие: Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

По-добро регулиране

Законът за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност е нормативният акт, който задава общата рамка на регулирането на стопанската активност от страна на държавата. Той определя основните видове регулаторни режими и общата рамка на административния контрол.

За улеснение по неговото прилагане на 10.12.2004 г. Съветът за икономическа политика към Министерския съвет одобри указания за прилагане на закона.

След извършени последващи промени в ЗОАРАКСД, беше предвидено изготвяне на Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите и  за разходването им. На основание чл. 7а от закона с Постановление № 1 на Министерския съвет от 5 януари 2012 година методиката беше приета.

Съглано постановлението в срок до 30 септември 2012 г. административните органи по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност трябва да внесат в Министерския съвет проекти на нормативни актове за промени в тарифите в съответствие с методиката, в които предвиждат влизането им в сила от 1 януари 2013 г. Даването на указания по прилагането на методиката е възложено на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.