10.12.2012 г.

Резултати от дейности по проект „Провеждане на оптимизация в държавни институции”

Административна реформа

Поддейност 1.1. „Преглед на организационно-управленските модели и на законодателството, регламентиращо структурата и дейността на НЗОК и НОИ”;

Поддейност 1.2. „Преглед на осъществени функционални анализи и реализирани политики за модернизиране на релевантни на НОИ и НЗОК структури във всички държави членки на ЕС";

Поддейност 1.3. „Разработване на критерии и извършване на сравнителен преглед на моделите на управление в структури, релевантни на НЗОК и НОИ в държави членки на ЕС".

Поддейност 2.1 "Идентифициране на функции и дейности за оптимизация чрез преглед на нормативни актове и проучване на място"

Поддейност 2.2 "Анализ на вертикалните и хоризонтални нива на разпределение на функциите между отделните звена в системите на НОИ и НЗОК и другите държавни институции"

Поддейност 2.3 "Анализ на натовареността на отделните звена в структурите на НЗОК и НОИ и на числеността на служителите спрямо функциите и дейностите"

Поддейност 3.1 Преглед на изпълнението на бюджетните програми и стратегическите документи в сферата на осигурителната политика и създадената организация за изпълнение на целите

Поддейност 3.2 Преглед на ефикасността – оценка на вложени финансови ресурси с получени резултати в подразделенията на НОИ и НЗОК

Поддейност 3.3 "Преглед на работните процеси и координацията между институциите при изпълнение на заложените в нормативните актове задължения"

Поддейност 3.4 "Създаване на система от индикатори за измерване на изпълнението за структурите на НЗОК и НОИ и на Ръководства за работа със системата за измерване на изпълнението".

 

С аналитичните доклади межете да се запознаете от прикачените файлове.
 
Проектът се реализира в периода месец юни 2012 г. - месец декември 2012 г.