Публикации

21.3.2023 г.

Предварителни оценки на въздействието: Библиотека

Оценка на въздействието

* Публикацията е актуализирана през март 2023 г.

 

В тази публикация са представени извършени предварителни оценки на въздействието на законопроекти, които да послужат за бенчмарк на експертите в държавната админитрация, при извършването на предварителни оценки на въздействието (частични и цялостни) в изпълнение на Закона за нормативните актове.

 

В периода 2009 - 2016 година включително са извършени следните предварителни оценки на въздействието на нормативни актове:

1. Предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за храните (извършена през 2016 г.);

2. Предварителна оценка на въздействието на на политиката на правителството, насочена към усъвършенстване на процеса на вземане на решения по регулиране и подобряване на качеството на законодателството в България (извършена през 2015 г.);

3. Предварителна оценка на въздействието на на политиката на българското правителство, насочена към промяна на нормативната уредба, регулираща отношенията в областта на управлението на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (Извършена през 2015 г.);

4. Предварителна оценка на въздействието на окончателния вариант на Концепция за таксите в Република България в социално-икономически и бюджетен аспект (извършена през 2013 г.);

5. Предварителна оценка на въздействието на ЗИД на Закона за защита на конкуренцията (извършена през 2012 г.);

6. Предварителна оценка на въздействието на ЗИД на Закона за насърчаване на инвестициите (извършена през 2009 г.);

7. Предварителна оценка на въздействието на Закон за хидромелиорациите и поливното земеделие (извършена през 2009 г.);

8. Предварителна оценка на въздействието на Закон за обществените библиотеки (извършена през 2009 г.);

9. Предварителна оценка на въздействието на ЗИД на Закона за измерванията (извършена през 2009 г.);

10. Предварителна оценка на въздействието на ЗИД на Закона за лечебните заведения (извършена през 2009 г.);

11. Предварителна оценка на въздействието на ЗИД на Закона за управление на отпадъците (извършена през 2009 г.);

12. Предварителна оценка на въздействието на ЗИД на Закона за храните (извършена през 2009 г.).

 

През 2017 г. съгласно Закона за нормативните актове са извършени следните предварителни оценки на въздействието на законопроекти:

1. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за държавните помощи;

2. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари;

3. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект Закон за физическото възпитание и спорта;

4. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за управление на хранителната верига;

5. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за пазарите на финансови инструменти;

6. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за платежни услуги и платежните системи;

7. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

8. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за Европейската заповед за разследване;

9. Частична предварителна оценка на въздействието на ЗИД на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

10. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за виното и спиртните напитки.

 

През 2018 г. съгласно Закона за нормативните актове са извършени следните предварителни оценки на въздействието на законопроекти:

1. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за киберсигурност;

2. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за предприятията на социалната, солидарна икономика;

3. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за превенция от природни бедствия, неблагоприятни климатични събития в земеделието;

4. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за защита на търговската тайна;

5. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за хората с увреждания;

6. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година;

7. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за движението по пътищата;

8. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за маслодайната роза;

9. Цялостна предварителна оценка на въздействието на Закон за социалните услуги;

10. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 година;

11. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон марките и географските означения;

12. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода;

13. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи;

14. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон Националния архивен фонд;

15. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон водачите на моторни превозни средства.

 

През 2019 г. съгласно Закона за нормативните актове са извършени следните предварителни оценки на въздействието на законопроекти:

1. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за земеделските земи;

2. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за изпълнение на Регламент на Европейския Парламент и на Съвета № 125/2019 относно търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение;

3. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на проект на Закон за държавните предприятия "Транспортно строителство и възстановяване" и "Съобщително строителство и възстановяване";

4. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за Национален институт по метеорология и хидрология;

5. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за публичните предприятия;

6. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за пътните превозни средства;

7. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за управление на агрохранителната верига;

8. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Методика за оценка на социалната добавена стойност, произведена от предприятие съгласно чл. 7, т. 1 и § 7 от Заключителни разпоредби на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика;

9. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Наредба за отпадъците от обувки и текстил;

10. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания;

11. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на  Постановление на Министерския съвет за приемане на Закона за хората с увреждания;

12. Цялостна предварителна оценка на въздействието на проект на Правилник за прилагане на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика.

 

През 2020 г. съгласно Закона за нормативните актове са извършени следните цялостни предварителни оценки на въздействието на законопроекти:

    Част 1:

1. Закон за автомобилните превози;

2. Закон за адресния регистър;

3. Закон за браншовите организации;

4. Закон за биологичното разнообразие;

5. Закон за електронните съобщения;

    Част 2:

6. Закон за електронното управление;

7. Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина;

8. Закон за миграцията;

9. Закон за насърчаване на заетостта;

10. Закон за опазване на околната среда;

11. Кодекс на социалното осигуряване;

12. Проект на Концепция за прилагане на алтернативни подходи за регулиране на основни икономически сектори.

    Част 3:

13. Закон за уреждане на отношенията свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в регистрационната система на Централен депозитар АД;
14. Закон за българския жестов език;
15. Закон за водоснабдяването и канализацията;
16. Закон за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация;
17. Закон за индустриалните паркове;
18. Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки;
19. Закон за трюфелите;
 

През 2021 г. съгласно Закона за нормативните актове са извършени следните цялостни предварителни оценки на въздействието на законопроекти:

1. Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда;
2. Закон за покритите облигации.
 

През 2022 г. съгласно Закона за нормативните актове са извършени следните цялостни предварителни оценки на въздействието на законопроекти:

1. Законопроект за ветеринарномедицинската дейност;
2. Законопроект за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите;
3. Законопроект за насърчаване на научните изследвания и иновациите;
4. Законопроект за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;
5. ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс във връзка с въвеждане и транспониране на Директива (ЕС) 2021/514 на Съвета за изменение на Директива 2011/16 относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане;
6. Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности.