25.6.2013 г.

България: Административни пречки пред бизнеса на общинско ниво

По-добро регулиране

Цел на експертния доклад е да се анализират административните пречки пред бизнеса и да се предложат действия за подобряване на местната бизнес среда. Документът разглежда влиянието, което местните власти оказват върху стопанската среда. В документа са представени ключови констатации от Проучването на административната тежест на общинско ниво, осъществено от Световната банка, както и резултати от интервюта и оценки, извършени в периода 2011–2012 г. Откроени са примери за най-добри практики в национален план. Заключителната част съдържа обобщено представяне на ключови общински административни пречки, пред които се изправят фирмите, както и елементи на Програмата за реформа на административните услуги на общинско ниво в България, която би могла да способства за тяхното разрешаване.