16.6.2014 г.

Резултати от проект “Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса“

Административно обслужване

В резултат от изпълнението на дейностите по проекта е изготвен цялостен анализ на състоянието и съществуващите практики в България и в 7 страни членки на ЕС по отношение на комплексното административно обслужване.
Разработен е проект на Закон за изменение и допълнение в Административнопроцесуалния кодекс (в сила от 25 март 2014 г.).
Разработен е Базисен модел на комплексно административно обслужване, приет с Решение на Министерския съвет от 19.06.2013 г.
Разработена е Методология за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на административни услуги и Наръчник за прилагането й. Методологията е приета с Решение № 578 на Министерския съвет от 30 септември 2013 г.
Разработена е програма за обучение на служителите от звената за административно обслужване и са организирани 20 обучения по комплексно административно обслужване, по време на които са обучени общо 419  представители на централната и местната администрация.
Разработени са 5 нови специализирани обучителни курса с практическа насоченост по отделните модули от програмата.
Разработена е модулна Административна информационна система за комплексно административно обслужване (АИСКАО), която се предоставя безвъзмездно на всички централни и териториални администрации.
Направен е реинженеринг на работните процеси на 50 услуги и 12 от тях са реализирани като комплексни административни услуги в трите пилотни администрации по проекта.
Доставен е необходимият лицензионен софтуер и хардуер на 3 пилотни администрации - Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителната агенция „Морска администрация“ и Община Велико Търново с оглед въвеждането на разработените комплексни административни услуги.