28.7.2014 г.

Ръководство за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството (отменено с РМС № 728 от 05.12.2019 г.)

Оценка на въздействието

 
*Настоящото ръководство е отменено с Решение № 728 на Министерския съвет от 05 декември 2019 г. С решението е прието Ръководството за извършване на предварителна оценка на въздействието.
 
 
Ръководството е прието в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., приета с Решение № 140 на Министерския съвет, и мярка 2 от Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация за периода 2014 – 2015 г., приет с Решение № 302 на Министерския съвет от 15 май 2014 г.

Ръководството представлява актуализация на разработеното по проект, финансиран от Оперативна програма "Админситративен капацитет" Ръководство за извършване на оценка на въздействието в България. При актуализацията на ръководството беше направено проучване сред администрацията относно проблемите, които срещат при извършването на оценки.
Отличителна черта на актуализираното ръководство е, че то става универсално като са премахнати различните форми на оценка: частична, стандартна и пълна, което ще улесни извършването на оценки на въздействието.

Ръководството посочва ключовите аналитични стъпки както и етапите на оценката на въздействието. Въведени са екипи за изготвяне на оценка, описано е какво точно да съдържа доклада с оценката, подготвено е стандартна форма на резюмето и др.
Ръководството беше разработено от работна група с представители на министерства, НПО и университети. То е прието от Съвета за административната реформа. В процеса на изготвянето му бяха получени и обсъдени коментари за подобрение от експерти от Великобритания и Европейската комисия.
Ръководството е прието с Решение № 549 на Министерския съвет от 25 юли 2014 г.

------------------------------------------------------------
Официално ръководство:
 
------------------------------------------------------------