5.8.2014 г.

Административна реформа, развитие на администрацията, намаляване на административната тежест и подобряване на бизнес средата. Отчет за извършеното август 2013-юли 2014 г.

Административна реформа

Отчетът показва по-важните постижения в областта на административната реформа.

Акцент е поставен върху:
1. Приемането на Стратегия за развитие на държавната администрация 2014-2020.

2. Промените в Административнопроцесуалния кодекс, с които се въведе задължението за въвеждане на комплексно административно обслужване при предоставяне на услуги.

3. Напредъка по изпълнението на мерките за намаляване на регулаторната тежест, чиито финансов ефект за гражданите и бизнеса възлиза на близо 65 милиона лева.

4. Намалението на числеността на централната администрация

5. Приемането на Ръководство за извършване на оценка на въздействието на законодателство.