3.8.2014 г.

Административни услуги, предоставяни от общините, в чиито процедури се изискват документи, издавани от общините

Административно обслужване

С измененията и допълненията на Административнопроцесуалния кодекс (ДВ. бр. 27 от 25 март 2014 г.) беше приета общата нормативна рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване. При комплексното административно обслужване административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от извършващия административната услуга първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител. В изпълнение на § 12, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК, е необходимо всички администрации да предприемат мерки за въвеждане на комплексно административно обслужване до 25 март 2015 г.
Прекратяването на практиката общините да изискват документи и данни, издавани или налични в общините налага да бъдат направени съответните изменения в нормативните актове, с които е въведено изискването за предоставянето им. За преобладаващата част от услугите изискванията не са въведени с наредби на общинските съвети, а със закон, с подзаконови нормативни актове, приемани от Министерския съвет и с актове от компетентността на министри.
След проведени разговори с кметове на общини дирекция "Модернизация на администрацията" на Министерския съвет,  секретариат на Съвета за административната реформа инициира изготвянето на списък с документите и данните, които се издават или са налични в общините, както и нормативните актове, с които те са въведени. Идеята е да се изготви един преглед, вместо всяка община поотделно да определи и анализира своите услуги. В приложения файл е списъкът на административните услуги, предоставяни от общините, в чиито процедури се изискват документи, издавани от общините.