14.8.2014 г.

Резултати по проект „Политика за таксите в съотвествие с обществените отношения - условие за по-добро управление”

По-добро регулиране

Публикацията съдържа 17 документа, които са резултат от изпълнението на проект „Политика за таксите в съотвествие с обществените отношения - условие за по-добро управление”, реализиран с безвъзмездната помощ на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Бенефициент по проекта е администрацията на Министерския съвет.