1.5.2015 г.

Концепция за практическо въвеждане на оценката на въздействието на законодателството в нормотворческия процес на Народното събрание и Министерския съвет на Република България

Оценка на въздействието

Концепцията е разработена от междуведомствена работна група, създадена със заповед на министър-председателя, с участието на представители на политическите кабинети на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация, на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика и на министъра на правосъдието, aдминистрацията на Министерския съвет, aдминистрацията на Народното събрание, Националния център за изучаване на общественото мнение, както и представители на неправителствени организации и академичните среди.
Предложенията, залегнали в концепцията, се основават на съществуващите добри европейски практики и на анализ на постигнатото в България.
Разработването на настоящата концепция произтича от необходимостта да се създаде обща работеща рамка за функционирането на системата за оценка на въздействието на законодателството в Република България.
Концепцията предвижда въвеждане на два вида оценки: частична и цялостна. Извършването на частична оценка на въздействието ще касае почти всички предложения за промени в нормативната уредба, а цялостна оценка на въздействието ще се изготвя само за предложения, които биха имали значително икономическо, социално и/или екологично въздействие.
Предвижда се оценката на въздействието да бъде в основата на нормотворческия процес и поради това е необходимо изменение и допълнение на Законa за нормативните актове. Процедурата по изготвянето на ОВ, обхватът на оценяване, контролът за нейното качество и съответните срокове ще бъдат определени нормативно.
Концепцията е приета от Съвета за административната реформа на 17 април 2015 г.