6.5.2015 г.

Студентски стажове в държавната администрация

Управление на човешките ресурси в администрацията

В изпълнение на проект "Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация", финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет" беше направено допитване до заинтересованите страни (представители от държавната администрация, висши училища и студенти), проучване за вече съществуващите практики за провеждане на студентски стажове в България и Европейския съюз, както и проучване на изискванията на българските висши училища към задължителните стажове. На база на тези проучвания и анализи бяха изведени практически приложимите варианти за организация на студентски стажове в държавната администрация. През 2014 г. Програмата за студентски стажове в държавната администрация и портала http://staj.government.bg/, създадени по проекта, бяха институционализирани чрез приемането на изменения в Закона за администрацията и Наредбата за студентските стажове в държавната администрация.