Публикации

3.2.2021 г.

Образци на формуляри за извършване на оценка на въздействието

Оценка на въздействието

*Публикацията е обновена през февруари 2021 г.

 

Образците на формуляри за извършване на оценка на въздействието са:

- определени в Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието;

- определени в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация;

- приети допълнително от Съвета за административната реформа.

 

Наредбата определя три вида формуляри:

1. Образец за частична оценка на въздействието (утвърден с Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието)

2. Образец за Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието (утвърдено с Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието)

3. Образец на доклад за цялостна предварителна оценка на въздействието (одобрен от Съвета за административната реформа на 03 септември 2020 г.)

4. Образец на доклад за последваща оценка на въздействието (одобрен от Съвета за административната реформа на 28 януари 2021 г.)

5. Образец за Консултационен документ (утвърден с Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието)

6. Законодателна програма на Министерския съвет (Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация)

7. Оперативна програма на Министерския съвет (Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация)

8. Справка за отразяване на предложенията от обществените консултации (одобрена от Съвета за административната реформа на 16 септември 2019 г.)

9. Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации (одобрено от Съвета за административната реформа на 16 септември 2019 г.)

10. Списък на физическите и юридическите лица, съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за нормативните актове (одобрен от Съвета за административната реформа на 16 септември 2019 г.)

11. Пример за прилагане на Анализа на разходите и ползите