Публикации

5.2.2024 г.

Последващи оценки на въздействието: Библиотека

Оценка на въздействието

*Публикацията е обновена през февруари 2024 г.

В тази публикация са представени извършени последващи оценки на въздействието на законопроекти, които да послужат за бенчмарк на експертите в държавната админитрация, при извършването на последващи оценки на въздействието в изпълнение на Закона за нормативните актове.

В периода 2009 - 2016 година включително са извършени следните последващи оценки на въздействието на нормативни актове:

1. Последваща оценка на въздействието на Закона за управление на отпадъците (Извършена през 2009 г.);
2. Последваща оценка на въздействието на Закона за социалното подпомагане (Извършена през 2009 г.);
3. Последваща оценка на въздействието на Закона за насърчаване на инвестициите (Извършена през 2009 г.);
4. Последваща оценка на въздействието на Закона за местните данъци и такси (Извършена през 2009 г.);
5. Последваща оценка на въздействието на Закона за лекарствата в хуманната медицина (Извършена през 2009 г.);
6. Последваща оценка на въздействието на Закона за закрила на детето (Извършена през 2009 г.);
7. Последваща оценка на въздействието на Закон за държавните такси (Извършена през 2009 г.);
8. Пoследваща оценка на въздействието на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (Извършена през 2010 г.);
9. Пoследваща оценка на въздействието на Закона за устройството на територията (Извършена през 2011 г.);
10. Последваща оценка на въздействието на Закона за независимите оценители (Извършена през 2012 г.);
11. Последваща оценка на въздействието на Закона за камарата на строителите (Извършена през 2012 г.);
12. Последваща оценка на въздействието на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (Извършена през 2012 г.).
13. Последваща оценка на въздействието на Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (Извършена през 2012 г.).
 
В периода 2017 - 2018 година включително няма информация за ивръшени последващи оценки на въздействието на нормативни актове.

През 2019 година са извършени следните последващи оценки на въздействието на нормативни актове:

1. Последваща оценка на въздействието на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Извършена през 2019 г.);

2. Последваща оценка на въздействието на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания (Извършена през 2019 г.);

3. Последваща оценка на въздействието на Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража (Извършена през 2019 г.);

През 2020 година са извършени следните последващи оценки на въздействието на нормативни актове:

Част 1:
1. Закон за филмовата индустрия;
2. Закон за културното наследство;
3. Закон за лечебните заведения;
4. Закон за младежта;
5. Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;
6. Закон за социалното подпомагане;
7. Закон за семейните помощи за деца;
8. Закон за здравето;
9. Закон за закрила на детето;
10. Закон за здравното осигуряване;
11. Закон за дейностите по предоставяне на услуги;
12. Закон за защита на потребителите;
13. Закон за малките и средните предприятия;
14. Закон за туризма;
Част 2:
15. Закон за държавната финансова  инспекция;
16. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
17. Закон за общинския дълг;
18. Закон за публичните финанси;
19. Закон за администрацията;
20. Закон за държавния служител.
 
През 2021 година са извършени следните последващи оценки на въздействието на нормативни актове:
1. Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност;
2. Закона за кадастъра и имотния регистър;
 
През 2022 година са извършени следните последващи оценки на въздействието на нормативни актове:
1. Закона за българите, живеещи извън Република България;
2. Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
3. Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети;
4. Закона за професионалното образование и обучение;
5. Закона за центъра за оценка на риска по хранителната верига;
6. Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход;
 
През 2023 година са извършени следните последващи оценки на въздействието на нормативни актове:

1. Последваща оценка на въздействието на регулирането на обществените отношения, свързани с придобиването на научни степени и заемането на академични длъжности в Република България, според действащото национално законодателство за периода 2016 – 2021 г.;
2. Последваща оценка на въздействието на Закона за отбраната и въоръжените сили в частта на измененията и допълненията, обн. в Държавен вестник, бр. 38 от 2020 г.;

3. Последваща оценка на въздействието на Закона за частната охранителна дейност;

4. Последваща оценка на въздействието на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ);

5. Последваща оценка на въздействието на Закона за насъраване на инвестициите (ЗНИ)

6. Последваща оценка на въздействието на Закон за устройството на Черноморското крайбрежие

7. Последваща оценка на въздействието на Закона за физическото възпитание и спорта за периода
2019 – 2023 година

8. Последваща оценка на въздействието на Закона за дипломатическата служба;

9. Последваща оценка на въздействието на Закона за правната помощ (обхващаща периода от 2017 до 2022 година);

10. Последваща оценка на въздействието на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика

11. Последваща оценка на въздействието на резултатите от прилагането на Закона за предучилищното и училищното образование (за периода 2017 – 2022 година)