Публикации

19.5.2018 г.

Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2018 г.

Оценка на въздействието

Законодателната и оперативната програма на Министерския съвет се изготвят за период от шест месеца на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за нормативните актове. Те предоставят информация за основните положения на предлаганата уредба и последиците от прилагането й, цели, основания, мотиви за приемане на актовете и сроковете за тяхната подготовка, съгласуване и приемане.
Двете програми дават възможност и за повишаване на прозрачността на процеса по приемане на нормативните актове и създават възможност за по-широко гражданско участие в обществените консултации по проектите на нормативните актове, включени в тях.
 
Законодателната програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2018 г. е приета с Решение № 75 на Министерския съвет от 5 февруари 2018 г. Програмата съдържа 27 проекти на закони.
 
Оперативната програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2018 г. е приета с Решение № № 74 на Министерския съвет от 5 февруари 2018 г. В нея са включени 20 проекта на подзаконови нормативни акта, за които са извършени частични предварителни оценки на въздействието в съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове и Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
 
В изпълнение на чл. 21, ал. 4 от Закона за нормативните актове, чл. 30, ал. 6 и чл. 30а, ал. 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, програмите се публикуват на Портала за обществени консултации www.strategy.bg заедно с извършените частични предварителни оценки на въздействието.
 
# Законодателните програми на Министерския съвет в периода след 2010 г. и до промените в Закона за нормативните актове, които регламентират действащия ред за тяхното изготвяне, могат да бъдат намерени тук.
 
# Законодателната и оперативната програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2017 може да намерите тук