13.6.2018 г.

Публична дискусия за предоставянето на обществени административни услуги

Проект "Трансформация на модела на административното обслужване"

 
ПУБЛИЧНА ДИСКУСИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
 
В хода на изпълнението на проекта „Трансформация на модела на административното обслужване“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, бе извършена инвентаризация на административните услуги, предоставяни на гражданите и фирмите от организации за обществени услуги и от лица с публични функции. Направен бе преглед и анализ на образователни, здравни, водоснабдителни, канализационни, топлоснабдителни, електроснабдителни, газоснабдителни, телекомуникационни, пощенски и други услуги за задоволяване на обществени потребности, както и на услугите, предоставяни от лица с публични функции - нотариуси, частни съдебни изпълнители, държавни и общински учебни и лечебни заведения, възложители по Закона за обществените поръчки, чрез които държавата упражнява своите функции. Резултатите, идентифицираните проблеми и визията за тяхното решаване ще бъдат тема на дискусия на 14 юни 2018 г. от 9.00 ч. в хотел „Балкан“.
 
Направен бе преглед и анализ на образователни, здравни, водоснабдителни, канализационни, топлоснабдителни, електроснабдителни, газоснабдителни, телекомуникационни, пощенски и други услуги за задоволяване на обществени потребности, както и на услугите, предоставяни от лица с публични функции - нотариуси, частни съдебни изпълнители, държавни и общински учебни и лечебни заведения, възложители по Закона за обществените поръчки, чрез които държавата упражнява своите функции.
 
Имам удоволствието да Ви поканя на Кръгла маса за представяне на резултатите, идентифицираните проблеми и визията за подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса от организациите, предоставящи обществени услуги, и от лицата, осъществяващи публични функции.