5.9.2019 г.

Покана за представяне на индикативни ценови оферти за развитие на Платформата за достъп до обществена информация

Добро управление

Администрацията на Министерския съвет, в качеството й на бенефициент по проект BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“ е в процес на изменение на проекта и допълването му с нова дейност с наименование „Развитие на Платформата за достъп до обществена информация - https://pitay.government.bg/PDoiExt/ “.

 

Предлаганата за одобрение нова дейност включва поддейност 1: „Надграждане и поддръжка на Платформата за достъп до обществена информация“.

 

В тази връзка, администрацията на Министерския съвет кани всички заинтересовани физически и юридически лица с опит в изпълнение в посочените в поканата дейности да представят в съответствие с професионалните си възможности и компетентност индикативни ценови оферти в срок до 16.09.2019 г. (нов срок) включително на вниманието на Ралица Величкова, ръководител на проекта на електронна поща: r.velichkova@government.bg.

*Срокът за подаване на индикативни ценови оферти се удължава до 16.09.2019 г. включително