20.9.2019 г.

Информация за политиките по насърчаване на малките и средните предприятия

Оценка на въздействието

 

Микро, малките и средните предприятия съставляват значителна част от икономиката на евопейско и национално ниво. По данни на Министерство на икономиката от юли 2019 г., в България МСП са 337 100, от които 309 050 са микропредприятия. Заетите са 1 487 305 души или 75.4% от всички заети. МСП генерира 65.2% дял на добавената стойност от икономиката на страната.

 

На ниво Европейски съюз оценката на въздействието на законодателството върху МСП, с фокус върху облекчаване на административната тежест върху тях, е един от основните приоритети. Към настоящия момент в България прегледът на въздействието върху малките и средни предприятия е подценен и не се осъщестява систематично.

 

=====================================================================================

Бизнес наръчник за МСП - Обща информация (изготвен от Министерство на икономиката)

A Guide for SMEs - general information

=====================================================================================

 

Национални ресурси:

Информация относно МСП тест, изготвена от Министерство на икономиката

Концепция за прилагане на МСП тест, изготвена от Министерство на икономиката

МСП тест - технология на процеса (изготвена от Министерство на икономиката)

Проект на Ръководство за подготовка и провеждане на МСП тест (изготвено от Министерство на икономиката)

Формуляр за извършване на МСП тест, приложение към Ръководство за подготовка и проевждане на МСП тест (изготвен от Министерство на икономиката)

Извършени цялостни предварителни оценки на въздействието

 

В приложените по-долу файлове може да се запознаете с идентифиирани добри практики при извършване на МСП тест на национално ниво.