Публикации

2.10.2019 г.

Изследвания на добри практики за обществени консултации, за привличане на експертиза и за гражданско участие

Обществени консултации

 
Публикацията съдържа изследвания на добри практики за обществени консултации, за привличане на експертиза и за гражданско участие. Поставен е акцент върху начините на провеждане на обществени консултации, провеждане на дигитални обществени консултации и провеждане на съвместни инициативи между институции и НПО за формулиране и мониторинг на политики.
 
В публикацията е представено проучване на практики в други страни за провеждане на обществени консултации, за насърчаване на гражданското участие и за привличане на експертиза от обществото. Представен е и преглед на вече изготвени доклади, анализи и ръководства, свързани с темата на проучването. Представени са и резултатите от извършени емпирични проучвания за съществуващите инструменти за участие в процеса на вземане на решения, включително национално представително социологическо проучване сред граждани, юридически лица с нестопанска цел и търговци. Също така е представено изследване на нормативната рамка, идентифиращо всички задължения, предвидени в законодателството, за провеждане на обществени консултациии - както по отношение на централните органи, така и по отношение на органите на местното самоуправление.
 
Изследванията са оформени в следните доклади:
- Проучване на практики в други страни от ЕС
- Преглед на изготвени доклади, анализи и ръководства
- Провеждане на социологическо проучване
- Изследване на нормативната рамка
 
Информация за приложените по-долу документи:

1. Доклад за проучването на практики за обществени консултации, за привличане на експертиза и за гражданско участие в други страни от ЕС

2. Доклад за прегледа на изготвени доклади, анализи и ръководства, свързани с oбществените консултации, насърчаването на гражданското участие и привличането на експертиза

3. Списък с информация за използваните източници в доклада по т. 2 и наименование на файловете от архивите в т. 4-6

4. Архив с информационни ресурси - файлове с документите от доклада по т. 2 (част 1 от 3)

5. Архив с информационни ресурси - файлове с документите от доклада по т. 2 (част 2 от 3)

6. Архив с информационни ресурси - файлове с документите от доклада по т. 2 (част 3 от 3)

7. Доклад за резултатите от направените емпирични проучвания за съществуващите инструменти за участие в процеса на вземане на решения

8. Доклад за изследването на нормативната рамка

 

Представените изследвания са извършени в рамките на проект „Администрацията и гражданското общество – партньорство в управлението“, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, BG05SFOP001-2.001-0002