15.4.2008 г.

Ръководство за оценка на въздействието в България (без официално приемане)

Оценка на въздействието

Оценката на въздействието е инструмент за по-добро вземане на решения и за гарантиране качеството и устойчивостта на публичните политики. Тя е свързана с идентифицирането, предвиждането и оценката на възможните резултати, както
положителни, така и отрицателни, от прилагането на политиките, нормативните актове и въобще една или друга инициатива на изпълнителната власт. Насочена е към елиминиране или свеждане до минимум на негативните и оптимизиране на позитивните последствия от тях. Оценката на въздействието представлява неразделна част от цикъла на секторните политики, в частност от фазата на разработването на политики и актове. Една качествена оценка на въздействието е много важна за постигане на по-пълна осведоменост на лицата, вземащи решения, а и на широката
общественост относно евентуалните резултати от прилагането на публичните политики.
 
Ръководството не е приемано официално.
 
------------------------------------------------------------
Официално ръководство:
 
------------------------------------------------------------