15.4.2008 г.

Наръчник за прилагане, мониторинг и оценка на политики и законодателство в България

Стратегическо планиране

Наръчникът е разработен през 2004 г. и не е приеман официално.
 
Прилагането, мониторингът и оценката като част от процеса на разработване и прилагане на публични политики.
Чрез процеса на разработване и прилагане на публични политики се описва как органът на изпълнителната власт:
1. определя даден проблем или идея, вниква в свързаните с тях обстоятелства и контекст, и преобразува първоначалната идея в политическа визия и ценности;
2. преобразува политическата визия в програми и действия за постигане на определените резултати;
3. изпълнява програмите и действията;
4. осъществява мониторинг на постигнатия напредък в изпълнението на програмите и действията, и след тяхната реализация оценява дали и доколко са постигнати планираните резултати.