19.12.2019 г.

Проучване на потребностите на гражданите и бизнеса за публикуване на публична информация в отворен формат

Отворени данни

В рамките на проучването бях проведени две национално представителни изследвания, обхващащи две категории респонденти – граждани (1000 респонденти на възраст 18+ години) и юридически лица (общо 450 респондента, от които 400 търговски дружества и 50 нестопански организации, бюджетни организации, организации от обществения сектор, които създават и/или събират, поддържат набори от данни в отворен формат.) 
 
Цел на изследването беше да се проучи общата информираност на респондентите за отворените данни, както и да се определят тези набори от данни към които има най-голям интерес за публикуване. В резултат на изследването бяха определени 150 набори от данни, които следва да се публикуват приоритетно поради заявения към тях интерес. 
 
Изследването се проведе в периода август – септември 2019 г. и бе възложено в рамките на проект BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ с бенефициент – администрацията на Министерския съвет.