20.12.2019 г.

Анкета за отчитане мнението на заинтересованите страни от прилагането на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор

Административна реформа

Настоящата публикация е в изпълнение на проучване по повод извършвана последваща оценка на въздействието на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор в изпълнение на проект BG05SFOP001-2.001-0012-C01 „Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление, с бенефициент администрацията на Министерския съвет.
 
За целите на проучването е изготвена настоящата анкета, чрез която да бъде събрана надеждна и точна информация от основните заинтересовани страни от прилагането на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, а именно - организациите от  от публичния сектор по смисъла на чл. 2, ал. 2 от него.
 
Срок за участие в проучването и получаване на попълнени анкети: до 10.01.2020 г.
 
Попълнен анкети следва да бъдат изпращани на:
Адрес: гр. София, 1000, ул. „Съборна“ № 9, ет.4
 
Име на координатора на консултациите и телефон за комуникация: 
Йоана Христова, тел. 02 980 50 55.