2.11.2010 г.

Ръководство за извършване на оценка на въздействието в България (без официално приемане)

Оценка на въздействието

Ръководството е предназначено за структурите, отговарящи за формирането на политики, работни групи, изготвящи проекти на законови и подзаконови актове, и други звена, занимаващи се с разработването на нови регулации и политика в България, с цел да се изготви оценка на въздействието (ОВ), която да осигури по-добро качество на новите мерки. Ръководството е за изготвяне на стандартна ОВ. Изготвянето на пълна ОВ е обсъдено в Приложение I.

Ръководството не е приемано официално.
 
------------------------------------------------------------
Официално ръководство:
 
------------------------------------------------------------
Неактуални ръководства:
Ръководство за извършване на оценка на въздействието в България (2009, без официално приемане)