14.4.2020 г.

Методология за измерване и управление на удовлетвореността на потребителите

Административно обслужване

Методология за измерване и управление на удовлетвореността на потребителите e разработенa през 2008 г. от Министерството на държавната администрация и административната реформа и са актуализирани през 2019 г. по проект „По-високо качество на административното обслужване чрез въвеждане на по-високи стандарти и подобряване на системата за обратна връзка от потребителите“, с бенефициент администрацията на Министерския съвет, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 
Методология за измерване и управление на удовлетвореността на потребителите представя методите за обратна връзка, чрез които централната и териториалната администрация събира информация от потребителите относно тяхната удовлетвореност от дейността на институциите, с фокус върху осъществяваното административно обслужване. Анализът на информацията позволява да подобрите процесите и услугите по начин, който удовлетворява потребителите. Методологията дава указания как да получите информация от потребителите в рамките на ресурсите, с които разполага Вашата администрация, и как да организирате процеса по събиране и управление на обратната връзка.
 
Методологията за измерване и управление на удовлетвореността на потребителите e одобрена с Решение № 246 на Министерския съвет от 10 април 2020 г.