30.6.2020 г.

Въпросник относно дейностите по осъществяване на процесуално представителство

Административна реформа

Администрацията на Министерския съвет изпълнява проект „Въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на централната администрация“, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”. Общата цел на проекта е подобряване на ефективността и ефикасността в работата на администрацията, чрез въвеждане на споделени услуги.

 

В рамките на проекта се предвижда провеждане на общ преглед и анализ на процесуалното представителство по дела, водени от и срещу администрацията. В рамките на нейното изпълнение следва да се разгледа текущото състояние на процесуалното представителство и възможностите за въвеждане на споделени услуги, с които да се повиши ефективността, да се въведат ясни критерии при разпределението на делата и да се намалят разходите за външни услуги и плащания по загубени дела.

 

С оглед на това, моля в срок до 24 юли 2020 г., да предоставите необходимата информация, свързана с процесуалното представителство - броя на делата, сключените договори с външни изпълнители, наличието на форми на споделени услуги и други, като попълните въпросника в електронен формат. Предоставените данни следва да се отнасят до 31 декември 2019 г. Не е необходимо отговорите да се изпращат на хартиен носител.

 

Адрес за онлайн попълване на въпросника - https://forms.gle/BuiD2xATjac3b9t56

 

За сведение, можете да се запознаете с цялото съдържание на въпросника в предоставения по-долу файл: