Публикации

5.8.2020 г.

Прехвърляне на функции по регулиране към заинтересовани страни: аналитични документи

По-добро регулиране

Аналитичните документи са резултат от изпълнението на Дейност 3 "Прехвърляне на функции по регулиране към заинтересовани страни" на проект „Администрацията и гражданско общество – партньорство в управлението“ с бенефициент администрацията на Министерския съвет.
 
 
Проектът се финансира по оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд в рамките на процедура  - Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., ПОС, ПИК и НАТУРА 2000.
 
 
Изпълнението на дейността на проекта, от своя страна, е разделено на три отделни дейности:
 
1. Проучване на практики за съвместно регулиране и саморегулиране в държави от ЕС;
 
2.  Проучване на съществуващи практики и идентифициране на възможности за съвместно регулиране или саморегулиране на икономически сектори в България;
 
3. Изготвяне на концепция за съвместно и саморегулиране на основни икономически сектори.
 
* Стандартите в Приложение 1 са във вида, в който са изработени като резултат от проекта.
Стандартите са прецизирани и одобрени от Съвета за административната реформа на 03 септември 2020 г. и са публикувани като самостаятелен документ тук.