30.6.2020 г.

Концепция за наказателна политика за периода 2020 - 2025 г.

Концепции за законодателство

Наказателната политика на държавата представлява система от основни положения и мерки за предотвратяването, разследването, разкриването и наказване на престъпни деяния. В тази връзка следва да се подчертае, че наказателната политика не се изчерпва с основни идеи относно съдържанието на наказателното законодателство – материално, процесуално и свързано с изпълнение на наказанията. В сърцевината си тя би следвало да обхваща не само такива, очертаващи реакцията на държавата в случай на извършени престъпления, но наред с това и с още по-голямо внимание да акцентира върху възможностите за ограничаване на причините и условията, способстващи извършването на престъпление. Ефективната наказателна политика изключва възможността наказателните закони да се ползват като инструмент за управление на обществени кризи и намалява риска от нарушаване на равновесието на властите в държавата. 

Концепция за наказателна политика за периода 2020 - 2025 г. е одобрена с Решение № 318 на Министерския съвет от 11 май 2020 г.