Публикации

12.2.2021 г.

Провеждане на онлайн кръгла маса за представяне на предложения за нормативни промени, във връзка с въвеждане на 5 услуги от типа "Епизоди от живота"

Административна реформа

Администрацията на Министерския съвет е бенефициент по проект „Подкрепа за реформата в публичната администрация“, финансиран от Службата за подкрепа на структурни реформи на Европейската комисия. 
Една от целите на проекта е да бъде подобрено административното обслужване, чрез практическо въвеждане на 5 услуги от типа „Епизоди от живота“. Избраните епизоди в рамките на настоящия проект са: „Раждане на дете“, „Преместване в рамките на страната“, „Наемане на служител“, „Стартиране на бизнес“ и „Закриване на бизнес“. От гледна точка на крайния потребител на услугата, тези житейски събития трябва да се разглеждат като едно единствено взаимодействие с публичната администрация, а не като последователни контакти с редица институции. 
В тази връзка изпълнителите по проекта извършиха преглед и описание на текущото състояние на работните процеси по предоставяне на свързаните с епизодите услуги. На база на изводите от прегледа са идентифицирали предложения и препоръки за редизайн на бъдещото състояние на процесите, както и са изготвени предложения за законодателни изменения, за всеки един от избраните „Епизоди на живота“.
 
Проектите на нормативни актове, които ще бъдат представени и обсъдени на онлайн кръглата маса.