22.2.2021 г.

Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2021 г.

Оценка на въздействието

Законодателната и оперативната програма на Министерския съвет се изготвят за период от шест месеца на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за нормативните актове. Те предоставят информация за основните положения на предлаганата уредба и последиците от прилагането й, цели, основания, мотиви за приемане на актовете и сроковете за тяхната подготовка, съгласуване и приемане.
 
Двете програми дават възможност и за повишаване на прозрачността на процеса по приемане на нормативните актове и създават възможност за по-широко гражданско участие в обществените консултации по проектите на нормативните актове, включени в тях.
 
Законодателната програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2021 г. е приета с Решение № 104 на Министерския съвет от 8 февруари 2021 г. Програмата съдържа 19 проекти на закони като за 2 от тях се предвижда да бъде извършена цялостна предварителна оценка на въздействието. Проектите на закони от законодателната програма са придружени от извършени частични предварителни оценки на въздействието.
 
Частични ОВ не са извършени на следните проекти на закони:
 
За които е предвидено извършването на цялостна предварителна оценка на въздействието:
№ 10 - Проект на Закон запокритите облигации;
№ 13 - Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.
 
Оперативната програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2021 г. е приета с Решение № 103 на Министерския съвет от 8 февруари 2021 г. В нея са включени 26 проекта на подзаконови нормативни акта, за всички от които са извършени частични предварителни оценки на въздействието в съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове и Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
 
В изпълнение на чл. 21, ал. 4 от Закона за нормативните актове, чл. 30, ал. 6 и чл. 30а, ал. 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, програмите се публикуват на Портала за обществени консултации www.strategy.bg заедно с извършените частични предварителни оценки на въздействието.
 
 
# Законодателните програми на Министерския съвет в периода след 2010 г. и до промените в Закона за нормативните актове през ноемрви 2016 г., които регламентират действащия ред за тяхното изготвяне, могат да бъдат намерени тук.
 

# Законодателните и оперативните програми на Министерския съвет за периода от 2017 до настоящия момент може да намерите:

Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2017 г.

Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2018 г.

Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2018 г.

Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2019 г.

Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2019 г.

Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 януари - 30 юни 2020 г.

Законодателна и оперативна програма на Министерския съвет за периода 1 юли - 31 декември 2020 г.