29.6.2021 г.

Tаблица за попълване на данни от централните администрации относно заплащането на служителите към 1 юли 2021 г. и указания към нея

Управление на човешките ресурси в администрацията

Предвид ежегодното предоставяне на обобщена информация от администрацията на Министерския съвет на Генералната дирекция "Европейска статистика" към Европейската комисия относно заплащането на служителите от държавната администрация и съгласно член 65 от Правилника за персонала на Европейските общности, е необходимо да ни предоставите данни за заплащането на служителите от Вашата администрация към 1 юли 2021 г., съгласно приложената таблица във формат Еxcel и следвайки дадените указания