Публикации

21.9.2021 г.

Покана за представяне на индикативни ценови оферти за реализация на Дейност №2: „Надграждане на Интегрираната информационна система на държавната администрация“ по проект „Трансформация на модела на административно обслужване“

Административна реформа

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Администрацията на Министерския съвет изпълнява проект „Трансформация на модела на административно обслужване“ по процедура BG05SFOP001-1.001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Структуриране на данни и аналитични дейности в изпълнение на стратегическите документи за развитие на държавната администрация, развитие на електронното управление и въвеждане на електронното управление в сектор „Правосъдие“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ). Екипа на проекта подготвя стартиране на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Надграждане на Интегрираната информационна система на държавната администрация“.

Съгласно Указанията на Управляващия орган на ОПДУ бенефициентът трябва да представи с документацията за провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП индикативни ценови оферти за стойността на предвидената в поръчката разход.

В тази връзка Администрацията на Министерския съвет кани всички заинтересовани физически и юридически лица с опит в изпълнение на посочената по-долу дейност да представят индикативни ценови оферти за Дейност №2 „Надграждане на Интегрираната информационна система на държавната администрация“.

Моля да представите индикативните си оферти с детайлна разбивка на индикативните цени с ДДС по съответните дейности и поддейности, съгласно приложението.

Индикативните оферти трябва да се изпращат не по късно от 30 септември 2021 г. по официален път и/или като сканирано копие на Енчо Енчев, държавен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията“, тел.02/940 21 84, имейл e.enchev@government.bg

 

Приложение: 1. Образец на индикативна ценова оферта за Дейност № 2

                         2. Описание на Дейност №2