Публикации

4.5.2022 г.

Покана за представяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейност „Актуализация на Портала за обществени консултации“ по проект „Администрацията и гражданско общество – партньорство в управлението“

Добро управление

ВАЖНО!

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ Е УДЪЛЖЕН СРОК ДО 22 ЮНИ 2022 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.

 

Администрацията на Министерския съвет изпълнява проект с наименование „Администрацията и гражданско общество – партньорство в управлението“, който се осъществява по процедура BG05SFOP001-2.001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., ПОС, ПИК и Натура 2000“ част от Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ).

 

Предстои организиране и провеждане на процедура по реда на Закона за обществените поръчки, касаеща надграждане на Портала за обществени консултации – www.strategy.bg. В тази връзка е необходимо бенефициентът на проекта да разполага с информация относно индикативната стойност на предвидения в поръчката разход. В този смисъл на бенефициента са необходими индикативни необвързващи за подателя оферти, въз основа на които да бъде определена стойността по поръчката. Офертите следва да се основават на основните функционалности, които е предвидено да има системата като една част ще представляват надграждане на съществуващи функционалности, а други ще бъдат изцяло нови.

 

Основните функционалности, които трябва да притежава актуализираната система са:

- Подобряване на съществуващия модел на провеждане на обществени консултации на портала чрез създаване на timeline от събития, описващи процеса – публикуване на законодателната/оперативната програма на Министерския съвет, провеждане на обществена консултация на проекта на акт, публикуване на справка с резултатите от обществените консултации, окончателен вид на проекта на акт;

- Представяне на действащите стратегически документи;

- Създаване на интерактивни изчислителни инструменти, необходими за извършване на предварителна оценка на въздействието съгласно Ръководството за извършване на предварителна оценка на въздействието: Модел на стандартните разходи (стр. 39), Анализ на разходите и на ползите (стр. 51-54), Анализ на ефективността на разходите (стр. 54-55), Мултикритериен анализ (стр. 56-59);

- Създаване на модул „Правна информация на МС“ чрез възпроизвеждане и подобряване на функционалностите на съществуващата Система за правна информация на Министерския съвет;

- Създаване на модул „Консултативни съвети“ чрез възпроизвеждане и подобряване на съществуващия Портал за консултативни съвети;

- Представяне на инициативата „Партньорство за открито управление“;

- Създаване на функционалности, свързани със законодателната и оперативната програма на Министерския съвет;

- Функционалност за отправяне на предложение за промяна в конкретен закон от регистриран потребител след събиране на подкрепа от други потребители.

Повече информация можете да намерите в приложения файл "Покана".

 

В тази връзка Администрацията на Министерския съвет кани всички заинтересовани да представят индикативни ценови оферти за изпълнение на дейност „Актуализация на Портала за обществени консултации“. Моля да представите индикативните си оферти, съгласно приложения образец.
 
Индикативните оферти следва да бъдат изпратени до 22 юни 2022 г.:

- по официален път до Министерския съвет (София 1594, бул. Дондуков 1), за директора на дирекция „Модернизация на администрацията“;

- по имейл като сканирано копие до Станимир Минков, ръководител на проекта, на имейл s.minkov@government.bg. и тел. за повече информация: тел.: 02/ 940 37 69.