Публикации

16.5.2022 г.

Покана за представяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейност „Надграждане на Платформа за провеждане на тестове и Портал за работа в държавната администрация jobs.government.bg“ по проект

Държавна администрация

ВАЖНО!

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ Е УДЪЛЖЕН ДО 8 ЮНИ 2022 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.

------

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Администрацията на Министерския съвет изпълнява проект „Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация“ по процедура BG05SFOP001-2.001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., ПОС, ПИК и НАТУРА 2000“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ).

 

По проекта предстои изготвяне на промяна в дейност, касаеща изпълнение на надграждане на действащи информационни системи, свързани с основни цели и индикатори по цитирана процедура. Съгласно Указанията на Управляващия орган на ОПДУ, бенефициента следва да представи индикативни ценови оферти за цените на предвидените в проекта разходи.

 

В тази връзка Администрацията на Министерския съвет кани всички заинтересовани физически и юридически лица с опит в изпълнение на посочената по-долу дейност да представят индикативни ценови оферти:

 

„Надграждане на Платформа за провеждане на тестове и Портала за работа в държавната администрация jobs.government.bg“ с включено безплатно гаранционно обслужване на Платформа за провеждане на тестове и Портала за работа в държавната администрация jobs.government.bg за 12 месеца.

 

Моля да представите индикативните си оферти с индикативните цени по съответната дейност, съгласно приложението.

 

Индикативните оферти трябва да се изпращат до 8 юни 2022 г. по официален път и/или като сканирано копие до г-жа Татяна Цветкова, главен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията“, тел.02/940 26 26, имейл t.tzvetkova@government.bg.