Публикации

6.6.2022 г.

Доклад във връзка с насърчаване на почтеността чрез реформа на административнонаказателната система в България

България в ОИСР

Реформата на правната рамка за административните нарушения и наказания е част от Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021 - 2027 г.) и акцентира върху намаляване на рисковете, свързани с почтеността на служителите в администрацията при прилагането на законите и подзаконовите нормативни актове чрез налагане на административни накзания. Една от приоритетните оси на стратегията има за цел усъвършенстването на законодателството в областта на контрола и санкционирането на служителите в администрацията с оглед ограничаване на възможностите за корупционни практики.

 

В доклада се анализират основните предизвикателства пред правната рамка на административните нарушения и наказания и се предлагат конкретни и практически препоръки, които ще послужат за основа на разработването на предложения за законодателни промени. По-специално, в доклада се посочват три основни области, в които реформата е най-необходима:

- по-ясно и изчерпателно определяне на обхвата на прилагане на правната рамка;

- типология, критерии и размер на административните наказания, предвидаени както в общата, така и в специалната правма рамка;

- отстраняване на редица пропуски и несъответствия по отношение на процесуалните въпроси на административнонаказателното право чрез реформата на правната рамка.

 

Информация за проекта от Европейската комисия

 

Новини по темата:

Министерски съвет

Народно събрание