Публикации

15.6.2022 г.

Наръчник за организация на административното обслужване по телефона

Административно обслужване

Наръчникът за организацията на административното обслужване по телефона е разработен по проект „По-високо качество на административното обслужване чрез въвеждане на по-високи стандарти и подобряване на системата за обратна връзка от потребителите“, с бенефициент администрацията на Министерския съвет, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 
Наръчникът е приет с Решение № 299 на Министерския съвет от 10 май 2022 г  на основание чл.8а, ал. 4 от Наредбата за административното обслужване.
Наръчникът:
- определя практическите стъпки за организация на комуникацията по телефона в съответствие със съвременните изисквания и нуждите на потребителите на услуги;
- съдържа препоръки, насочени към подобряване на вътрешните процеси и процедури, свързани с използване на телефона при осъществяване на административно обслужване;
- дава предложения, които да повишат нивото на обслужване.