Публикации

6.7.2022 г.

Покана за представяне на индикативни ценови оферти за изпълнение на дейности по проект „Трансформация на модела на административно обслужване“

Административно обслужване

„Трансформация на модела на административно обслужване“ по процедура BG05SFOP001-1.001 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Структуриране на данни и аналитични дейности в изпълнение на стратегическите документи за развитие на държавната администрация, развитие на електронното управление и въвеждане на електронното управление в сектор „Правосъдие”” по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ).

По проекта предстои включване на нови дейности, касаещи анализи и проучвания на административното обслужване, свързани с общата цел и индикатори по цитирана процедура. Съгласно Указанията на Управляващия орган на ОПДУ, бенефициента следва да представи индикативни ценови оферти за цените на предвидените в проекта разходи.

В тази връзка Администрацията на Министерския съвет кани всички заинтересовани физически и юридически лица с опит в изпълнение на посочените по-долу дейности да представят индикативни ценови оферти:

  1. Преглед на информацията в Административния регистър и интернет страниците на администрациите за съответствие с нормативните актове в областта на административното обслужване
  2. Провеждане на наблюдения по метода таен клиент на предоставяното административно обслужване
  3. Провеждане на социологическо проучване за удовлетвореността на потребителите от административното обслужване

Моля да представите индикативните си оферти с индикативните цени по съответната дейност, съгласно приложението.

Индикативните оферти трябва да се изпращат до 19 юли 2022 г., включително по официален път и/или като сканирано копие до Алеко Джилджов, държавен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията“, тел.02/940 20 07, имейл a.djildjov@government.bg.