Публикации

18.1.2023 г.

Насоки за оценка за съответствието на нормативни и общи административни актове с правилата на конкуренция

Оценка на въздействието

Настоящите насоки са предназначени да подпомагат държавните органи, включително органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление, да идентифицират възможните антиконкурентни въздействия при подготовката на регулаторна рамка още на ранен етап. Те се основават на подхода в тази област, възприет от международни институции като Европейската комисия (ЕК) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), както и от други органи по конкуренция в страните-членки на ЕС.
 
Документът представя критериите, чрез които, без да са необходими задълбочени познания в областта на конкуренцията, може лесно да се прецени дали предлаганият проект на нормативен акт съдържа разпоредби, които биха могли да доведат до евентуално ограничаване на конкуренцията. Наръчникът дава насоки как да се постигнат набелязаните цели на съответната политика по начин, съвместим с принципите на свободната конкуренция.
 

Насоките са приети с Решение № 1777/20.12.2011 г. на Комисията за защита на конкуренцията.

 

Източник: Комисия за защита на конкуренцията