Публикации

21.2.2023 г.

Покана за представяне на индикативни ценови оферти за осигуряване на извънгаранционна поддръжка на специализирания софтуер на Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА)

Държавна администрация

Администрацията на Министерския съвет поддържа Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА). Системата е разработена със средства по проект по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) в периода 2013 г. - 2015 г. и функционира ефективно от началото на 2016 г.

ИИСДА работи в интеграция и обменя данни с Единната информационна система за управление на човешките ресурси (ЕИСУЧРДА).

Необходимо е да се организира и проведе процедура по възлагането на извънгаранционна поддръжка на специализирания софтуер на ИИСДА, включваща поддръжка на специализирания софтуер на ИИСДА и всички негови компоненти на тестова и продукционна среда с цел осигуряване на правилното функциониране на системата, на условията за поддържане на непрекъсваемост и надеждност на системата и на надеждно съхраняване и архивиране на информацията.

В тази връзка Администрацията на Министерския съвет кани всички заинтересовани физически и юридически лица с опит в изпълнение на посочената по-долу дейност да представят индикативни оферти:

 

Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на специализирания софтуер на Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА)

 

Моля да представите индикативните си оферти с индикативните цени по съответната дейност, съгласно приложението.

Индикативните оферти трябва да се изпращат до 28 февруари 2023 г. по официален път и/или като електронно подписани документи на Румяна Русева, държавен експерт в отдел „Административна и регионална координация“, тел.02/940 3624, имейл r.ruseva@government.bg

Настоящата покана за представяне на индикативни ценови предложения не представлява процедура за възлагане на обществена поръчка по смисъла на ЗОП. Пазарната консултация се извършва с цел осигуряване публичност и прозрачност на процеса по формиране на прогнозната стойност на обществената поръчка.

 

С подаване на индикативно ценово предложение, всеки от участниците в пазарната консултация се съгласява, че предложението, както и всякаква друга информация, предоставена от участника като резултат от пазарната консултация, могат да бъдат публично достъпни до всички, с оглед спазването на изброените принципи и изисквания на българското законодателство.

 

Предоставените ценови стойности са индикативни и не са обвързващи в случай на последващо участие на оферента при откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП.

 

Важно! Подаването на индикативна оферта по никакъв начин НЕ ангажира АМС с избор на конкретен изпълнител, както и НЕ може да послужи на потенциални кандидати.