Публикации

21.2.2023 г.

Покана за представяне на индикативни ценови оферти за осигуряване на извънгаранционна поддръжка на специализирания софтуер на Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА)

Държавна администрация

Администрацията на Министерския съвет поддържа Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА).

 

Системата е разработена със средства по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) в периода 2013 г. - 2015 г. и функционира ефективно от началото на 2016 г.

 

ЕИСУЧРДА е управленска, аналитична и оперативна система, базирана на HeRMeS Base V, чрез която се:

Ø извършват ежедневните оперативни процедури по управление на човешките ресурси в държавната администрация;

Ø акумулира в реално време в централна база данни пълна информация за цялостното състояние на човешките ресурси и заетостта в държавната администрация;

Ø способства за взимане на управленски решения на база анализи, изготвени въз основа на натрупаните данни;

Ø подпомагат органите на изпълнителната власт, както и ръководителите на отделни звена, при преглед и анализ на политиката в областта на управление на човешките ресурси в държавната администрация.

 

ЕИСУЧРДА работи в интеграция и двупосочно обменя данни с Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА).

 

Необходимо е да се организира и проведе процедура по възлагането на извънгаранционна поддръжка на специализирания софтуер на ЕИСУЧРДА, включваща поддръжка на специализирания софтуер на ЕИСУЧРДА и всички негови компоненти на тестова и продукционна среда с цел осигуряване на правилното функциониране на системата, на условията за поддържане на непрекъсваемост и надеждност на системата и на надеждно съхраняване и архивиране на информацията.

 

В тази връзка Администрацията на Министерския съвет кани всички заинтересовани физически и юридически лица с опит в изпълнение на посочената по-долу дейност да представят индикативни оферти за:

 

Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на специализирания софтуер на Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация (ЕИСУЧРДА)

 

Моля да представите индикативните си оферти с индикативните цени по съответната дейност, съгласно приложението.

 

Индикативните оферти трябва да се изпратят до 28 февруари 2023 г. по официален път и/или като електронно подписани документи на Камен Ханджиев, държавен експерт в отдел „Административна и регионална координация“, тел.02/940 2914, имейл k.handjiev@government.bg

Настоящата покана за представяне на индикативни ценови предложения не представлява процедура за възлагане на обществена поръчка по смисъла на ЗОП. Пазарната консултация се извършва с цел осигуряване публичност и прозрачност на процеса по формиране на прогнозната стойност на обществената поръчка.

 

С подаване на индикативно ценово предложение, всеки от участниците в пазарната консултация се съгласява, че предложението, както и всякаква друга информация, предоставена от участника като резултат от пазарната консултация, могат да бъдат публично достъпни до всички, с оглед спазването на изброените принципи и изисквания на българското законодателство.

 

Предоставените ценови стойности са индикативни и не са обвързващи в случай на последващо участие на оферента при откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП.

 

Важно! Подаването на индикативна оферта по никакъв начин НЕ ангажира АМС с избор на конкретен изпълнител, както и НЕ може да послужи на потенциални кандидати.