Публикации

3.4.2024 г.

Инициативи, свързани с по-доброто регулиране и намаляването на административната тежест за гражданите и бизнеса

По-добро регулиране

 

Публикацията съдържа седемнадесетте инициативи на българската администрация, свързани с по-доброто регулиране и намаляването на административната тежест за гражданите и бизнеса, както и за подобряване на качеството на предоставяните услуги, реализирани от 2008 г. до момента. Представени са съответните планове и програми и техните последни отчети.

 

17. План за намаляване на административната тежест, приет с Решение № 233 на Министерския съвет от 29 март 2024 година

Планът за намаляване на административната тежест е приет с Решение № 233 на Министерския съвет от 29.03.2024 г. Той представлява инструмент за подобряване на регулаторната политика на страната, включително в контекста на процеса по присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Планът за намаляване на административната тежест съдържа общо 235 мерки, които са в следните основни направления:

отпадане на изискуеми документи;

служебно събиране на информация;

установяването на процедурите по предоставянето на услуги в закон;

намаляване на срокове;

подобряване на дейностите по администриране на регистри и разширяване на тяхната използваемост в административните производства и др.

За изпълнението на мерките се предвиждат промени в 91 закона.

В плана се съдържат хоризонтални мерки за разширяване използваемостта на изградени регистри, законовото установяване на които, ще промени значителен брой административни производства и за заявителя на услугите ще отпадне изискването за представяне на:

  1. копия от скици и други кадастрални данни;
  2. документ, доказващ трудовото правоотношение;
  3. документ, доказващ юридическата правоспособност;
  4. информация за наличие или липса на наказателно производство/повдигнато обвинение/статут на подсъдим.

Мерките в плана се изпълняват чрез законопроектите, одобрявани от Министерският съвет, независимо дали са включени в законодателната програма на Министерския съвет за съответния период. Ще бъде изготвен доклад за неговото изпълнение към 31 декември 2024 г.

16. Мерки за трансформация на модела на административно обслужване в България

Мерките за трансформация на модела на административно обслужване в България с одобрени с Решение № 704 на Министерския съвет от 5 октомври 2018 г. за одобряване на  мерки за трансформация на модела на административно обслужване в България.

Доклад за изпълнението на мерките е приет с Протокол № 64 на Съвет за административната реформа.

Изготвен е отчет за изпълнението на мерките към 31.12.2022 г., който не е приет официално. 

15. Инициатива за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса

Инициативата е започната с Решение по т. 30 от Протокол № 28 от заседанието на Министерския съвет на 28 юни 2017 г. и продължена с Решение по т. 26 от Протокол № 36 от заседанието на Министерския съвет на 26 август 2017 г., Решение по т. 24 от Протокол № 45 от заседанието на Министерския съвет на 24 октомври 2017 г. и Решение по т. 24 от Протокол № 47 от заседанието на Министерския съвет на 7 ноември 2017 г.

Резултатите от инициативата са отчетени с Решение по т. 50 от Протокол № 24 от заседанието на Министерския съвет на 20 юни 2018 г.

14. Стандартизиране и унифициране на 20 общински услуги

Докладът съдържа анализ на необходимостта от стандартизиране на 20 услуги, предоставяни на общинско ниво, в последствие включени в Наредбата за административното обслужване.

13. План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите

Планът за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите е приет с Решение № 411 на Министерския съвет от 2016 г.

Отчетът за напредъка към 18 януари 2020 г. в изпълнението на мерките, одобрени с Решение № 411 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите е приет с Решението по т. 4 от Протокол № 7 от заседанието на Министерския съвет на 19 февруари 2020 г.

12. Мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител

Инициативата е започната с Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. и е продължена с Решение № 496 на Министерския съвет от 2017 г.

11. Трети План за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса от избрано законодателство с 30 на сто за периода 2015 – 2017 г.

Третият План за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса от избрано законодателство с 30 на сто за периода 2015 – 2017 г. е приет с Решението по т. 2 от Протокол № 21 от заседанието на Министерския съвет на 27 май 2015 г.

Последният отчет (към 31.12.2016 г.) на третия План за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса с 30 на сто от избрано законодателство за периода 2015 – 2017 г. е приет с Решението по т. 4 от Протокол № 16 от заседанието на Министерския съвет на 5 април 2017 г.

10. Мерки за подобряване на средата за развитие на бизнес в България с оглед на показателите на България в доклада „Правене на бизнес“ на Световна банка

Мерките са приети с Решение № 375 на Министерския съвет от 2014 г.

09. Трети пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест

Третият пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест е приет с Решение № 90 на Министерския съвет от 17 февруари 2014 г.

Не е извършен официален отчет на пакета.

08. Втори пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест

Вторият пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест е приет с Решение № 635  на Министерския съвет от 22 октомври 2013 г.

Не е извършен официален отчет на пакета.

07. Първи пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест

Първият пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест е приет с Решение на Министерския съвет № 484 от 15 август 2013 г.

Не е извършен официален отчет на пакета.

06. План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса

Планът е приет с Решение № 808 на Министерския съвет от 2012 г.

Отчетът е приет с Решение №17 на Съвета за административната реформа от 18 януари 2013 г.

05. План за действие за намаляване с 20 на сто на административната тежест от законодателство, което съдържа национални и транспонирани европейски изисквания, за периода 2012-2014 г.

Планът  е приет с Решението по т. 19 от Протокол № 25 от заседанието на Министерския съвет на 27 юни 2012 г.

Отчетът към 31 декември 2016 г. на втория План за действие за намаляване с 20 на сто на административната тежест от законодателство, което съдържа национални и транспонирани европейски изисквания, за периода 2012 – 2014 г. е приет с Решението по т. 4 от Протокол № 16 от заседанието на Министерския съвет на 5 април 2017 г.

04. План за действие за постигане на националната цел за намаляване на административната тежест с 20 на сто до края на 2012 г.

Планът е приет с Решение № 235 на Министерския съвет от 23.04.2010 г.

Отчетът за изпълнението на плана към края на месец юни 2012 г. е приет с Решението по т. 2 от Протокол № 32 на Министерския съвет от 29 август 2012 г. Отчетът на мерките от първия План за действие (2010 – 2012) за намаляване на административната тежест, прехвърлени към втория План за действие (2012 – 2014) с нов срок за изпълнение 31.12.2013 г. към 30 юни 2013 г. е приет с Решението по т. 3 от Протокол № 14 от заседанието на Министерския съвет на  10 април 2013 г. Отчетът на частично изпълнените мерки от първия План за действие (2010 – 2012) за намаляване на административната тежест към 31 декември 2016 г. е приет с Решението по т. 4 от Протокол № 16 от заседанието на Министерския съвет на 5 април 2017 г.

03. План за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация (2010 – 2011 г.)

Планът е приет с Решение № 560 на Министерския съвет от 2010 г.

Отчетът  на Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация за периода август 2010 г. – февруари 2012 г. е приет с Решението по т. 27 от Протокол № 30 от заседанието на Министерския съвет на 03 март 2010 г.

02. Програма за по-добро регулиране (2010 – 2013 г.)

Програмата е приета с Решение № 361 на Министерския съвет от 2010 г. и е изменена с Решение № 91 на Министерския съвет от 2013 г.

Отчетът на Програмата за по-добро регулиране 2010-2013 г. за периода 1 януари - 31 декември 2012 г. е приет с Протокол № 31.15 на Министерския съвет от 07 август 2013 г.

01. Програма за по-добро регулиране (2008 – 2010 г.)

Програмата за по-добро регулиране (2008 – 2010 г.) е приета с Решението по т. 49 от Протокол № 16 от заседанието на Министерския съвет на 17 април 2008 г.

Отчетът на „Програмата за по-добро регулиране 2008 – 2010 г.“ за периода април 2009 – декември 2009 г. е приет с Решение № 361 на Министерския съвет от 2010 г.